admin 发表于 2015-2-12 18:19:37

跑步机报错E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E0 维修 故障解释

1】跑步机按开始键.马达控制器继电器吸合.马达转5秒左右就停.操作面板显示E1有的机器显示E6! 故障判断:1.速度感应器坏.          2.前滚轴磁铁脱落             3.下控板接收不到马达转速.故机器自停启动自保装置           4.下控板无速度反馈           5.驱动电机烧毁
2】跑步机开机显示E7或者E5 故障判断:1.升降马达电阻烧毁          2.升降马达交流电机烧毁          3.升降马达卡死           4.开机自检过不去升降马达安装不对           5.下板烧毁
页: [1]
查看完整版本: 跑步机报错E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E0 维修 故障解释