admin 发表于 2015-3-16 19:04:40

跑步机的升降突然没有了?

跑步机在使用的时候调整坡度的升降突然间不能使用了,

常见的问题有:1、按键连接线未接好;


                  2、扬升马达控制线没接好;
                  3、扬升马达连接线未接或松脱;
                  4、驱动板控制;
                  5、扬升马达坏;
页: [1]
查看完整版本: 跑步机的升降突然没有了?